Forum Rozwoju Ratownictwa MedycznegoMisją Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego jest prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i społecznej w dziedzinie ratownictwa medycznego. Edukacja, podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego i kształtowanie właściwych postaw może bowiem doprowadzić do zauważalnej redukcji śmiertelności w Polsce. Efektem działań ma być współpraca kluczowych ośrodków naukowych i osiągnięcie priorytetowych celów wyznaczonych przez WHO dla OH-EMS. Stowarzyszenie działa w oparciu o znowelizowane przepisy prawa o stowarzyszeniach. 

 Cele główne:

1. Rozwój naukowy ratownictwa medycznego
2. Edukacja i kształtowanie właściwych postaw w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
3. Inicjowanie współpracy w obszarze ratownictwa medycznego

Cele szczegółowe:
 
A. Strategia krótkoterminowa: 

1. Inicjowanie współpracy kluczowych dla ratownictwa medycznego ośrodków naukowych.
2. Opracowywanie publikacji naukowych opartych o Evidence Based Medicine.
3. Analiza wydawanych rekomendacji w zakresie:
a) postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
b) edukacji kadr medycznych i ich doskonalenia zawodowego, 
c) właściwego wyposażenia w sprzęt i racjonalnego jego wykorzystania
4. Wsparcie rozwoju wytycznych postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia,
5. Działanie na rzecz współpracy służb i wdrożenia jednolitego programu nauczania pierwszej pomocy we wszystkich służbach ratowniczych takich jak wojsko, policja lub straż pożarna.
6. Edukacja dotycząca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego i postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego


B. Strategia długoterminowa:

1. Zainicjowanie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej strategii badawczej w ramach Unii Europejskiej,
2. Wprowadzenie możliwości dysponowania „medical first responders” bezpośrednio przez dyspozytornię medyczną,
3. Wprowadzenie regularnego szkolenia i testowania gotowości  jednostek systemu oraz dyspozytorni w zakresie gotowości do zarządzania sytuacją kryzysową,
4. Wprowadzenie przedstawiciela systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do struktur zarządzania kryzysowego,
5. Działanie na rzecz przygotowania i stworzenia mechanizmów mobilizacji środków finansowych dla systemu ratownictwa medycznego w ramach przygotowania do działań w przypadku wypadków masowych, kataklizmów i klęsk żywiołowych.