Think Tank ratuj.edu.pl
Think tank ratuj.edu.pl jest niezależnym zespołem doradczym zajmującym się badaniami i analizami dotyczącymi organizacji pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jego misją jest prowadzenie naukowej analizy systemu, wymiana doświadczeń, edukacja społeczeństwa oraz reprezentacja interesu publicznego w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego. Edukacja, podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej stanów nagłych, kształtowanie właściwych postaw oraz reorganizacja systemu może bowiem doprowadzić do zauważalnej redukcji śmiertelności w Polsce. Efektem działań ma być realizacja założeń  wyznaczonych przez World Health Organization dla przedszpitalnej fazy ratownictwa medycznego (OH-EMS - Out of hospital emergency medical services) oraz podniesienie jakości działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.


 Cele główne:

1. Rozwój ratownictwa medycznego w Polsce
2. Edukacja i kształtowanie właściwych postaw w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
3. Inicjowanie współpracy w obszarze ratownictwa medycznego

Cele szczegółowe:
 
A. Strategia krótkoterminowa: 

1. Inicjowanie współpracy kluczowych dla ratownictwa medycznego ośrodków naukowych.
2. Opracowywanie publikacji naukowych opartych o Evidence Based Medicine.
3. Wydawanie rekomendacji w zakresie:
a) postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego i pierwszej pomocy,
b) edukacji kadr medycznych realizowanej w ramach doskonalenia zawodowego, 
c) właściwego wyposażenia w sprzęt jednostek systemu i racjonalnego jego wykorzystania
d) kierunku rozwoju systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
4. Wsparcie rozwoju wytycznych postępowania w najczęstszych stanach zagrożenia życia,
5. Działanie na rzecz współpracy służb i wdrożenia jednolitego programu nauczania pierwszej pomocy we wszystkich służbach ratowniczych takich jak wojsko, policja lub straż pożarna.
6. Edukacja z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego i postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w fazie przedszpitalnej


B. Strategia długoterminowa:

1. Zainicjowanie współpracy dotyczącej opracowania wspólnej strategii badawczej w ramach Unii Europejskiej,
2. Wprowadzenie możliwości dysponowania „medical first responders” bezpośrednio przez dyspozytornię medyczną,
3. Wprowadzenie regularnego szkolenia i testowania gotowości  jednostek systemu oraz dyspozytorni w zakresie gotowości do zarządzania sytuacją kryzysową,
4. Wprowadzenie przedstawiciela systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego do struktur zarządzania kryzysowego,
5. Działanie na rzecz przygotowania i stworzenia mechanizmów mobilizacji środków finansowych dla systemu ratownictwa medycznego w ramach przygotowania do działań w przypadku wypadków masowych, kataklizmów i klęsk żywiołowych.