zamknij tą reklamę

Czy polubiłeś nas już na facebook?

Aktualność - Powrót do podstrony Aktualności

Publikacja: 16-10-2016 10:10

Poważne zmiany w ratownictwie medycznym - nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie MedycznymNiespełna dwa dni temu światło dzienne ujrzał kolejny projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zakłada on między innymi wprowadzenie nowych rodzajów zespołów ratownictwa medycznego, inny sposób finansowania systemu, odmienny sposób kształcenia i doskonalenia zawodowego, rejestr AED i wiele innych, nowych rozwiązań. Zapowiedziana nowelizacja ma być jednym z pierwszych projektów Ministerstwa Zdrowia obecnej kadencji. Proponowane przepisy przeanalizowaliśmy dla Was porządkując je przez  kwalifikacje do następujących działów:


- System Państwowego Ratownictwa Medycznego

- Ratownicy medyczny, pielęgniarki i lekarze

- Dyspozytorzy i dyspozytornie

- Pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc.


System Państwowego Ratownictwa Medycznego


Poważne zmiany nastąpią w organizacji systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Będą w nim działały dwa rodzaje zespołów ratownictwa medycznego:


- trzyosobowe zespoły podstawowe w skład których wchodzić będą ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu


- jednoosobowe zespoły motocyklowe. Będą one uzupełniać pracę zespołów podstawowych działając w okresie od 1 maja do 30 września nie dłużej niż 12 godzin. Zapewne ich głównym zadaniem będzie jak najszybsze dotarcie do osób potrzebujących pomocy.


Dysponentami zespołów ratownictwa medycznego od 2018 roku będą mogli być jedynie publiczni dysponenci. Za takich uznawać się będzie: SP ZOZ, jednostki budżetowe i jednostki kapitałowe z co najmniej 51% udziałem skarbu państwa. W lotniczym pogotowiu ratunkowym powołane zostanie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Będzie ono odpowiadało za opracowanie standardów dla dyspozytorów medycznych, monitorowanie akcji z udziałem znacznej liczby osób, nadzorowanie i rozwój systemu informatycznego ratownictwa medycznego - SWD PRM, prowadzenie kursów dla koordynatorów wojewódzkich, lekarzy konsultantów oraz dyspozytorów medycznych.


Przepisy wprowadzają możliwość realizacji transportu międzyszpialnego przez jednostki systemu. W sytuacji w której szpital nie będzie miał dostępu do środka transportu zapewniającego przewiezienie pacjenta będącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor będzie mógł wysłać zespół systemu PRM. Każdorazowo o takim zdarzeniu powiadamiany będzie wojewoda który następnie wraz z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia dokonywać będzie kontroli zasadności takiego transportu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości nakładane będą na szpital stosowne kary.


Wojewódzkie plany zostaną uzupełnione o kilka istotnych informacji takich jak liczba osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu czy liczba dyspozytorów i stanowisk dyspozytorskich w województwie. Wojewoda będzie mógł też po akceptacji Ministra Zdrowia ulokować motocyklowy zespół ratownictwa medycznego w lokalizacji uzasadniającej jego funkcjonowanie.


Istotną zmianą będzie możliwość stwierdzenia zgonu przez Kierownika Zespołu Ratownictwa Medycznego jeżeli zgon nastąpił w trakcie prowadzenia akcji medycznej. Nie będzie się już stosowało przepisów dotyczących zawierania umów w trybie konkursów, ofert lub rokowań w obszarze wykonywania zadań zespołów ratownictwa medycznego. Dotychczasowe umowy obowiązywać będą do dnia 31 marca 2018 roku. Po tym okresie zawierane będą umowy na nowych zasadach. W przypadku braku takiej możliwości dopuszczone jest odroczenie zawarcia takiej umowy na rok.


Inne przepisy regulują i definicje zdarzeń mnogich i masowych, wprowadzają standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne lub nakazują dysponentom zatrudnianie psychologów.Dyspozytorzy i dyspozytornie


Wedle nowych przepisów dyspozytornie medyczne będą komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich. Na każdą dyspozytornie przypadać będzie określona przepisami liczba liczba mieszkańców. Jedna dyspozytornia ma zabezpieczać populację 2 mln mieszkańców, dwie dwie dyspozytornie przypadać będzie na 2-3 mln mieszkańców a populację powyżej 4 mln mieszkańców mają zabezpieczać 3 dyspozytornie medyczne. Za pracę dyspozytorni odpowiada osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym będąca jej kierownikiem. Dyspozytorzy będą zatrudniani przez wojewodę i będą rejestrowani w rejestrze dyspozytorów medycznych. Nad ich pracą czuwać będzie główny dyspozytor medyczny i jego zastępca. Istotną zmiana jest też wprowadzenie administratora systemu informatycznego SWD PRM. Administracją systemu zajmie się Lotnicze Pogotowie Ratunkowe a odpowiedzialność za jego obsługą techniczną spadnie na Wojewodów.Ratownicy medyczny, pielęgniarki i lekarze


Lekarzami systemu będą mogli być jedynie lekarze posiadający specjalizację z zakresu medycyny ratunkowej bądź lekarze w trakcie tej specjalizacji po ukończeniu 2 roku kształcenia. Będą oni mogli pracować na stanowiskach lekarza konsultanta zespołów ratownictwa medycznego, wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego.


Ratownicy medyczni prócz ukończenia studiów wyższych trwających minimum 2455 godzin będą musieli zdać Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego (PERM). Następnie będą mieli obowiązek realizacji doskonalenia zawodowego na które składać się ma udział w kursie doskonalącym, samokształcenie oraz kształcenie podyplomowe polegające na udziale w kursie kwalifikacyjnym lub specjalistycznym.


Kursy doskonalące i samokształcenie de facto będą miały podobny cel i przebieg jak kursy realizowane do tej porty. Nowością będzie kurs kwalifikacyjny którego efektem będzie uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Kurs specjalistyczny do którego mogą przystępować ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu legitymujący się 5 letnim doświadczeniem będzie skutkował uzyskaniem uprawnień szefem zespołu ratownictwa medycznego. Kursy doskonalące i kwalifikacyjne mogą realizować stosowne podmioty wpisane na listę wojewody.


Ratownicy będą posiadali prawo wykonywania zawodu wydawane przez wojewodę a zebrane informacje zapisywane będą w rejestrze ratowników medycznych podległym ministrowi zdrowia. Wpis do systemu ratownicy medyczni muszą uzyskać do 31 grudnia 2019 roku


Ratownicy medyczni zatrudnieni w siłach zbrojny będą mieli odrębny zakres świadczeń zdrowotnych regulowany przez Ministrowi Obrony Narodowej. W systemie będzie można wykonać e-konsultacje. Będzie to konsultacja przeprowadzona drogą zdalną przez kierującego akcją medyczną z lekarzem konsultantem zespołów ratownictwa medycznego, lekarzem SOR bądź innym lekarzem np.: pracowni hemodynamicznej.Pierwsza Pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc


Do ustawy wprowadzono obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia. Tym samym, samo skuteczne powiadomienie służb nie będzie już uznawane za udzielenie pierwszej pomocy. Pierwszej Pomocy należy udzielić zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami chyba że narazi to osobę udzielającą pierwszej pomocy na niebezpieczeństwo utraty życia bądź uszczerbek na zdrowiu.


Istotną zmianą w tym obszarze będzie powołanie jawnego rejestru defibrylatorów AED. Będzie on prowadzony przez wojewodę do którego zgłaszać się powinny podmioty będące właścicielami defibrylatorów. W rejestrze będą zawarte informacje dotyczące dostępności defibrylatora, jego lokalizacji, modelu a wszystkie zebrane informacje zostaną przekazane do systemu informatycznego SWD PRM. Dzięki temu dyspozytor medyczny w przypadku NZK będzie mógł wskazać osobom wzywającym pomocy najbliższy miejscu zdarzenia defibrylator AED.


Lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze stomatolodzy i położne będą miały prawo do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy bez ukończenia kursu. Takie uprawnienia nabędą również ratownicy morscy po ukończeniu kursu II i III stopnia.


Ratownicy KPP będą zobowiązani do wypełnienia na miejscu zdarzenia karty udzielonej KPP zawierającej opisane w ustawie informacje. Przekazywana ma być ona po przeprowadzonym badaniu poszkodowanemu bądź zespołowi ratownictwa medycznego.


Śledźcie profil https://www.facebook.com/ratuj.edu by wiedzieć więcej i być na bieżąco!