zamknij tą reklamę

Czy polubiłeś nas już na facebook?

Aktualność - Powrót do podstrony Aktualności

Publikacja: 16-06-2018 07:06

11 czerwca weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

11 czerwca opublikowana została nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Tym samym w życie wszedł kolejny pakiet zmian modyfikujących funkcjonowanie kluczowego dla bezpieczeństwa Polaków systemu. Zgodnie z uchwalonymi przepisami do 2021 roku, Zespoły Ratownictwa Medycznego będą mogły należeć jedynie do dysponentów mających co najmniej 51% udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Kierownikami zespołów mogą być jedynie osoby mające co najmniej 5 letnie doświadczenie w udzielaniu medycznych czynności ratunkowych.

Największe zmiany dotyczyć będą jednak dyspozytorni medycznych oraz samych dyspozytorów. Dyspozytornie staną się odrębnymi elementami systemu będącymi komórkami organizacyjnymi urzędów wojewódzkich. Nadzór nad systemem SWD PRM przejmuje Minister Zdrowia i to on będzie odpowiadał za wszelkie zmiany, modyfikacje, utrzymanie systemu oraz zakup sprzętu do karetek i dyspozytorni. Będzie również administratorem wszystkich danych systemu. W każdym województwie docelowo będzie funkcjonować jedna dyspozytornia medyczna. Wyjątkiem od tej reguły jest województwo mazowieckie i śląskie a ostateczny termin pełnej koncentracji dyspozytorni upływa w 2027 roku.

Dyspozytorzy medyczni będą zatrudnieni przez Wojewodę i przysługiwać im będzie prawo do wsparcie psychologicznego. Zostali oni również objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych.  Zmiany dotyczą również Wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Będą nimi mogli zostać również ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu z 4 letnim doświadczeniem na stanowisku dyspozytora medycznego.

 

Ustawa powołuje do życia nowy twór którym będzie Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Do jego zadań należy:

- rozbudowa i modyfikacja SWD PRM

- administrowania SWD PRM

- opis przedmiotu zamówień oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM

- uczestniczenie w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM w zespołach, na stanowiskach pracy wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy dyspozytorów medycznych

- opracowanie kryteriów oceny pracy dyspozytora medycznego

- monitorowanie przebiegu akcji medycznej w zdarzeniu, którego skutki spowodowały stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób

- przygotowywanie i prowadzenie: kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, kursu doskonalącego dla dyspozytora medycznego, odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego

- opracowywanie testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego.

 

Wprowadzone zostały również zmiany dotyczące sposobu wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Prócz wymaganego 5 letniego doświadczenia osoby kierującej akcją medyczną, ustawodawca na wniosek uczelni, zrezygnował z postulowanego przez związki zawodowe ratowników medycznych półrocznego stażu odbywanego przez studentów. Jak podali przedstawiciele uczelni, powiększony zakres praktyk może być swobodnie realizowany w toku studiów i nie musi być dodatkowym semestrem uniemożliwiającym studentom kontynuowanie kształcenia na innych kierunkach.

Od dnia wejścia nowelizacji, ratownik medyczny nie udzielający świadczeń przez okres dłuższy niż 5 lat zobowiązany jest do odbycia 6 miesięcznego przeszkolenia.

Rozszerzony został również zakres udzielania pomocy przez ratowników medycznych w jednostkach straży pożarnej. Do tej pory mogli oni realizować działania w strefie zagrożenia i w trakcie ćwiczeń oraz szkoleń. Obecnie mogą udzielać świadczeń również  podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Uprawnienia ratowników medycznych innych jednostek regulować będzie minister zdrowia. Wyjątkiem od tej reguły będą jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Zatrudnieni w nich ratownicy medyczni będą zobowiązani do ukończenia wojskowo-medycznego lub medycznego kursu kwalifikacyjnego nadającego stosowne (większe) uprawnienia.

Ratownicy medyczni rozliczani będą z obowiązku doskonalenia zawodowego bezpośrednio przez wojewodę. Są zobowiązani do przesłania książki doskonalenia zawodowego wojewodzie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia okresu edukacyjnego.

Ratownik posiadający kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujący doskonalenie zawodowe, posiada uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy bez obowiązku ukończenia kursu.

Pewnej modyfikacji uległy tez przepisy dotyczące wojewódzkich planów działania systemu PRM. Będą one opracowywanie w oparciu o wzór planu opublikowany w drodze rozporządzenia ministra zdrowia.

Ciągle nierozwiązanym problemem jest kwestia płac ratowników medycznych które z racji braków kadrowych staje się kluczowym i palącym problemem. Szokuje więc brak aktywności związków zawodowych w tym obszarze. Mając na uwadze kalendarz wyborczy mało prawdopodobne wydaje się przeprowadzenie przez parlament tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o PRM.