Ratuj.edu.pl - Pierwsza pomoc, Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, Ratownictwo medyczne

Publikacja - Powrót do podstrony Publikacje

Publikacja: 26-11-2016 13:11

Uwagi Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 14.10.2016 roku

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Zdrowia z dnia 14.10.2016 (SOR.450.1.17.2016TM) w sprawie zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego przeanalizowało istniejące badania, wskazując możliwe kierunki zmian zawartych w projekcie. W opinii FRRM dalsza debata powinna dotyczyć: wprowadzenia właściwie określonego maksymalnego parametru czasu dotarcia na podstawie którego Wojewodowie ustalają liczbę zespołów ratownictwa medycznego, ich rodzaj i alokację w aglomeracjach miejskich oraz właściwego monitorowania wyjazdów najpilniejszych w kodzie 1 alarmowym w tych aglomeracjach, wprowadzenia systemu rendezvous w miejsce proponowanego modelu anglo-amerykańskiego, przedstawienie kompromisowej proporcji sposobu zawierania umów w systemie PRM uwzględniającej potrzeby osób preferujących zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz pracowników preferujących inne formy zatrudnienia, zmniejszenie obciążenia jednostek systemu obowiązkami wykraczającymi poza zadania ustawowe Państwowego Ratownictwa Medycznego, wprowadzenie adekwatnej do potrzeb sieci Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i właściwej organizacji ich pracy, zmniejszenie wymagań związanych z obowiązkiem realizacji doskonalenia zawodowego w szczególności zrezygnowania z wprowadzenia kolejnego obowiązkowego kursu specjalistycznego.